Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky lze stáhnout zde ve formátu .PDF (Adobe Reader)

 
 
Obchodní podmínky pro nespotřebitelské subjekty
 
Tyto obchodní podmínky upravují obsah smlouvy o koupi zboží mezi obchodní společnosti TORIO PLUS, spol. s r.o.. a osobami, které nejsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, jako kupujícími.
 
I. Prodávající ze smlouvy o koupi
 
Obchodní společnost
TORIO PLUS, spol. s r.o.
IČ: 48034321
Augustinova 2059, 148 00, Praha 4
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Praze, odd. C, vl. 14857
tel: 241 721 410
e-mail: info@torioplus.cz

 

II. Všeobecná ustanovení o sjednání smlouvy o koupi
 
Prostřednictvím nákupu vytvoří kupující objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek
zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně
oprav chyb vzniklých při zadávání dat.
Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním vytvoří kupující závaznou objednávku,
jejíž součástí je i akceptace těchto obchodních podmínek. Přijetím objednávky prodávajícím vznikne
smlouva o koupi zboží, jejíž součástí jsou tyto podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.
Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o
koupi vyjma ustanovení vztahujících se ke spotřebiteli jako jedné smluvní straně.
Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží vedeno v on-line
elektronickém obchodu www.torioplus.cz
 
III. Informace o obsahu smlouvy o koupi zboží 
Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy:
 
a) předmětem koupě je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné
položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.torioplus.cz,
 
b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné
položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.torioplus.cz. K této ceně bude při
vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může
prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, nemá
taková změna na sjednání výše ceny dle dříve odeslané objednávky žádný́ vliv,
 
c) náklady na dodání
Kupující při podání objednávky zvolí způsob dodání, přičemž může zvolit zaslání GLS nebo osobní vyzvednutí zboží v provozovně.
V případě zaslání zboží prostřednictvím GLS bude kupujícímu k ceně zboží připočteno
poštovné 105,- Kč.
Při objednávkách zboží v hodnotě nad 4000 Kč hradí přepravné prodávající.
Uvedené částky jsou bez DPH.
 
d) způsob placení
Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností
- hotově
- na dobírku
- stálým obchodním partnerům poskytujeme platbu na fakturu se 14-ti denní splatností. V případě
pozdních úhrad faktur dodáváme pouze na dobírku/hotově.
Platební karty nepřijímáme.
 
IV. Místo plnění 
Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud
je odešle prostřednictvím přepravní firmy.
 
V. Postup vzniku smlouvy o koupi
Podmínkou pro vznik smlouvy o koupi je přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. K platnosti
objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje v objednávkovém formuláři.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní
podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky
akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího
včetně přidaných dodacích nákladů, a touto akceptací ceníku se výše kupní ceny v případě vzniku
smlouvy považuje za sjednanou. Přijetím objednávky kupujícího prodávajícím vzniká smlouva, kterou
prodávající prodává kupujícímu objednané zboží a zavazuje se, že zboží kupujícímu odevzdá a
umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo za podmínek této smlouvy a za sjednanou kupní cenu a
kupující zboží za sjednanou kupní cenu kupuje a zavazuje se, že je za podmínek této smlouvy
převezme a kupní cenu zaplatí.
 
VI. Dodací lhůta
U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 11 hod., tedy odešle zboží
kupujícímu prostřednictvím GLS nebo je připraví k vyzvednutí v provozovně téhož dne. Jinak
zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den.
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této
skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s
navrženým postupem.
 
VII. Záruka, práva z vadného plnění
Pokud zboží kupující odebírá osobně nastane okamžik odevzdání (dodání) osobním převzetím zboží
kupujícím nebo jinou osobou, která jedná jménem kupujícího, jinak pro odevzdání zboží platí ust. §
2091 odst. 1 Občanského zákoníku.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v daňovém dokladu a skutečně přijatým zbožím
(například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový
doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, reklamovat zjištěné vady a
nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější
uplatnění nároků vadného plnění považovat bez dalšího za neoprávněné.
Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo
nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze,
mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či
jiným atmosférickým výbojem, přepětím, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, vady v důsledku
nevhodného výběru typu zboží, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené
chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené
nedodrženým doporučených postupů a na vady způsobené neodborným zásahem do zboží.
Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů,
nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informovat prodávajícího o případně zjištěném vadném plnění.
Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, na níž se podle výše uvedeného vztahuje záruka na
jakost, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Nebylo-li právo ze záruky nebo
jiného vadného plnění (reklamace) uplatněno včas, prodávající nárok odmítne.
Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně,
bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo
poštovní služby, zašle je zpět.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů
spojených s vyřízením reklamace.
Kupující se zavazuje vyplnit Reklamační formulář (reklamační formulář stáhnete ZDE!) a tento formulář zaslat společně s
reklamovaným zbožím.
 
Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva ze smlouvy o koupi a doložit další skutečnosti
v následujícím rozsahu:
a) co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné
jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,
b) doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora
uvedenou adresu provozovny prodávajícího.
c) prokázat vznik smlouvy o koupi zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o
doručení zboží (popř. dodací list),
d) reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného
případného příslušenství apod.
Další postup účastníků v případě reklamace se řídí příslušnými ust. § 2099 až 2117 Občanského
zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz
 
VIII. Objednávky, ceny, registrace 
Objednávky přijímáme přes eshop, emailem (sklad@torioplus.cz) a telefonicky
(241 721 410). Přijaté objednávky jsou závazné. Pro rychlejší vyřízení objednávky a snížení možnosti
omylu či nedorozumění používejte u zboží naše objednací kódy.
Veškeré uvedené ceny zboží jsou bez DPH (není-li uvedeno jinak).
Velkoobchodní ceny a výši slev řešíme individuální dohodou.
TORIO PLUS, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny cen bez předchozího upozornění.
Při nové registraci na našem velkoobchodě je hodnota prvního nákupu minimálně 3000,- bez
DPH. Pro registraci je nutné uvést název firmy, adresu (fakturační i dodací), IČ, DIČ, telefon, email a
kontaktní osobu.
 
IX. Ostatní ujednání
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách
prodávajícího v den odeslání objednávky, a jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi.
Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást smlouvy o koupi
uzavřené mezi ním a obchodní společností TORIO PLUS, spol. s r.o., IČ:48034321, se sídlem
Augustinova 2059, Praha 4, 148 00, jako prodávajícím.
TORIO PLUS, spol. s r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě,
ani jinak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou TORIO PLUS, spol. s r.o.,
bez souhlasu vlastníka těchto dat. Registrací u naší společnosti zákazník akceptuje tyto obchodními
podmínky.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 5.1.2023.